• LOG IN
  • JOIN
  • SITE MAP
  • SHU HOME
학과안내
학과소개
연혁
교수안내
동아리소개
학사안내
교육과정
교과목
수업(강의)자료
시간표
취업·진로
취업정보
졸업후진로
커뮤니티
공지사항
문의게시판
관련사이트

삼육보건대학교 로고

의료정보과

시간표삼육보건대학교 의료정보과의 시간표를 알려 드립니다.

구분
1학년 1학년 1학년 1학년 1학년
A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2
1교시09:00 ~ 09:50 의료데이터베이스 실습

박용민

H319
병원 프로그래밍 응용

김경목

H240
      의료 iot 기초

이준혁

H235
병원 프로그래밍 응용

김경목

H240
의료데이터베이스 실습

박용민

H242
    의료 iot 기초

이준혁

H319
    의료데이터베이스 실습

박용민

H319
웹 프로그래밍Ⅰ

안기훈

H240
         
2교시10:00 ~ 10:50       인생과 종교

박명호

SB102
             
3교시11:00 ~ 11:50     채플                  
4교시12:00 ~ 12:50                 웹 프로그래밍Ⅰ

안기훈

H240
      생활습관과 건강

김소연

H501
(온라인수업_1시간)
           
5교시13:00 ~ 13:50 의료기관 회계 및 재무관리

이지윤

SB102
    의료 iot 기초

이준혁

H235
웹 프로그래밍Ⅰ

안기훈

H242
의료데이터베이스 실습

박용민

H240
병원 프로그래밍 응용

김경목

H242
          생활습관과 건강

김소연

H501
(온라인수업_1시간)
       
6교시14:00~ 14:50       인생과 종교

박명호

SB102
글로벌 실무 외국어Ⅱ
(영어)


최유진 H501
신의영 H505
조혜영 H506
전혜민 H509
       
7교시15:00 ~ 15:50 병원 프로그래밍 응용

김경목

H240
  의료기관 회계 및 재무관리

이지윤

SB102
    웹 프로그래밍Ⅰ

안기훈

H240
의료 iot 기초

이준혁

H319
       
8교시16:00 ~ 16:50   ACE리더십 Ⅱ

박주희 H501
박용민 H505
이준혁 H506
김경목 H509
박명호 SB103
                   
9교시17:00 ~ 17:50                                  
10교시18:00 ~ 18:45                                        
  • 1. 위 시간표는 학교 및 학과 사정에 의해 변동될 수 있음.