• LOG IN
  • JOIN
  • SITE MAP
  • SHU HOME
학과안내
학과소개
연혁
교수안내
동아리소개
학과행사일정
포토앨범
학사안내
교육과정
교과목
수업(강의)자료
시간표
취업·진로
취업정보
졸업후진로
커뮤니티
공지사항
문의게시판
관련사이트

삼육보건대학교 로고

간호학과

시간표삼육보건대학교 간호학과의 시간표를 알려 드립니다.

교시
1학년 1학년 1학년 1학년 1학년
시간 A B C A B C A B C A B C A B C
1교시09:00-09:50        

미생물과

감염관리


조현아
H320

기본

간호학

실습

C1


김선애
H120

기본

간호학


김선애
H123
  생화학

홍경희
H321

노인

간호학


이은경
H320
 

노인

간호학


이은경
H320
     
2교시10:00-10:50

인간

성장과 

발달


윤오순
H320
 

기본

간호학

실습

C2


임영숙
H120
     

실전

TOEIC


김혜란
H321
 

실전

TOEIC


조현정
H322
3교시11:00-11:50   채플

HB401
      생화학

홍경희
H313
 

미생물과

감염관리


조현아
H401
 
4교시 12:00-12:50      

기본

간호학

실습

A1


김선애
H120
건강사정

김명희
H123

윤리와

종교


윤성철
H313

인간

성장과 

발달


윤오순
H321

기본

간호학


김선애
H123

윤리와

종교


윤성철
H320
 

실전

TOEIC


김혜란
H321
 
5교시1:00 - 1:50

기본

간호학

실습

A2


임영숙
H120
생화학

홍경희
H321
           
6교시2:00-2:50

윤리와

종교


윤성철
H322
    건강사정

김명희
H123
     

미생물과

감염관리


조현아
H13

교육

학개론


주현재
H320

인간

성장과

발달


윤오순
H401
     
7교시 3:00-3:50      

기본

간호학

실습

B1


김선애
H120
 

기본

간호학


김선애
H123
       
8교시4:00-4:50  

기본

간호학

실습

B2


임영숙
H120
  건강사정

김명희
H123
       

노인

간호학


이은경
H320
       
9교시4:00-4:50                        
10교시 6:00-6:50                     교육심리

권순희
H320
(-11교시)
       
11교시 7:00-7:50                              
12교시 8:00-8:50                              

1. 위 시간표는 학교 및 학과 사정에 의해 변동될 수 있음